बिहीबार, असोज ७ २०७८
काठमाडौं १७:३४
वासिङटन डिसी 07:49
इनेप्लिज २०७४ साउन ११ गते ८:३८ मा प्रकाशित

/]8 jfOg

n]vs  :- /fh]z kf}8]n

 

ldlt @)&@ ;fn kmfu’g !& ut] /ftL sf] !! ah]/ nueu @) ldg]6,   /ft  z’Go lyof] , ufFpdf s]xL e’ls/x]sf s’s’/sf] cfjfh dfq                   ;’lGgYof]  , udL{ TotL al9;s]sf] lyPg d cfkm\gf] cf]5\ofg df lgbfpg k|of; ul//x]sf] lyP t/ lgGb|f nfUg] s’g} ;+s]t lyPg . nfvf}                  s’/fx?  dgdf cem} cNlem/x]sf lyP . d cfs’n Aofs’n 56\k6fO{    /x]sf] lyo h:t} kfgL lagfsf] df5f . d}n] cf]l8/x]sf] l;/snfO{ e’O{df kmfn\o / s]xL a]/sf] dfgl;s ;fGTjgf kl5 km]/L e’O{sf] l;/snfO{     tfgL cf]8|o . d]/f cf]7 d’v ;’ls;s]sf lyP , ltvf{ nfUof] / aQL afn]/ Ps lunf; kfgL lko t/ d]/f dgdf ePsf k|Zgx?sf] Kof; ld6]g . glhs} rfh{sf] nflu /fv]sf] df]afO{n cg u/L km];a’s vf]No t/ s’g} ;fyLX? klg cgnfOg lyPg\g . dgsf] cflwn] cfFvfsf gog ;Dd 5’g nflu;s]sf lyP eGg] TotL a]nf yfxf kfFP ha leQfdf 6fFl;Psf]    P}gf df d}n] cfkm\gf] cfs[tL b]Vo , d]/f cfFvf e/L cf;’ ePsf lyo / tL v:gsf nflu k|ltIff ul//x]sf lyP t s]jn Tof] knsf] ha d]/f] dgsf] cfFlwn] d]/f] w}o{tfsf] afFwnfO{ eTsfO lbg]5 / efjgfsf nx/x? d]/f x[bonfO{ :kz{ ub} d]/f] ;f/f zl//df /Qm;+rf/ ;Fu} aUg yfNg]  5g .

d}n] cfkm’ k’?if x’g’sf] cf}lrTonfO{ ;Dem]/ cfkm’nfO{ ;DxfNo /  km]/L df]afOn lnO{ km];a’s cg u/L glhs} /x]sf] aQLsf] :jLr ckm u/|o / cf5\ofgdf kN6] . km];a’s klg of] /ft h:t} z’Go lyof] , sf]xL klg           ldNg] tyf s’/fsfgL ug]{ h:tf ;fyL cg nfO{g lyPg\g . lgbfpg         k|oTg ug'{ Aoy{ lyof] lsgls d]/f] dgdf uPsf] efjgfx?sf]                 e’sDkn] k/fsDkg lbb}g} lyof] .  d}n} km];a’ssf] ;{r aS;df uO{         lgzf gfd ;{r u/\o / p:sf] k|f]kmfOn sf] 6fO{d nfO{g x]g{ yfNo .          lgzfsf] eVv/} km]l/Psf] k|f]kmfOn kmf]6f] tyf s]xL efjgfTds                  :6f6\;x? ;Fu} htL d pgsf] 6fOdnfOg x]y]{ TotLg} d cfkm\gf] cltt df 8’Ag yfNy] . d]/f efjgfx?nfO{ cfh d}n] ;DxfNg ;lsg / km’6]sf] l;;f h:t} rs\gfr’/ eP/ d}n}  cfh eGbf % aif{ pfuf8Lsf]  pgsf]           6fOdnfO{g nfO{  lslNfs u/\o ta d]/f] cfuf8L lgzf / d]/f k|]dsf          lstfasf kfgfx? PsfPs kNl6g yfNo .  clxn] ;Ddsf d]/f                56k6L tyf k|Zgx?sf e]nx? ca d]/f] clttsf lstfasf                        kfgfx?df PsfPs cfqmd0f ug{ nfUo / d km]/L rf]6} rf]6sf] ;fu/df 8’Ab} lt knx?nfO{ lhpg nfUo .

 

 

 

 

cfh eGbf nueu % aif{ cuf8L d kn; 6′ kf; u/L la la P;sf]               cWoofg ul//x]sf] lyo , TotL a]nf df]afOnsf] rngrNtL al9;s]sf] lyof] . ;a} ;Fu cf cfkm\g} df]afOn ;]6 ;fydf x’Gy] , ;a} hfgfdf                k|lt;k|wf{ g} rNyf] s:n] /fd|f] df]afO{n ;]6 lng] eg]/ . d}n] klg of]          k|lt;kwf{df efu lnO 3/df ef]s x8\tfn u/L Ps gf]lsof df]afO{n     ;]6 lnPsf] lyo . d]df]/L sf8{ ePsf] / ldu gfds ofK;\ rNg]                df]afO{n TotL a]nfsf k’:tfsf] uf;, af; / skf; kl5sf] k|d’v                    cfjZostf g} lyof] . ;a} hfgf ldu gfds ofK;\sf] b’lgofdf dUg        d:t x’Gy] .  t’nfgfTds ?kdf ;:tf] , laleGg If]qsf ;fyL ;Fu k|tIf s’/fsfgL / u’k|df Ps d’:6 s’/fsfgL tyf cfkm\gf efjgfx?nfO{          :6f6;\ sf] ?kdf ;a} ;fd’ /fVg kfpg’ ldu ofK;\sf k|d’v laif]ztf          lyP . d}n] klg d]/f] ;fyL ;Gtf]ifsf] d’v af6 ha oL ldusf laif]ztf        ;’g]y] ta s’g} l9nf gu/L ;Gtf]ifnfO{ g} eg]/ ldu oK;\ OG;6n         ul/xfNo / ldu cfO8L cflzs(( agfo . ;’?;’?df rnfpg ghfg]/ d ;Gtf]ifsf] ;fx]tfdf leu rnfpg] ub{y] t/ kl5 kl5 d }  cfkm} ;Ifd eo lsgls ldu TotL hl6n ofK;\ kSs} lyPg . ;Ifd eP ;Fu} d]/f]   w]/} h;f] ;do ldudf laTg yfNof] , ;fyLx? ;Fu cgnfOg s’/fsfgL t lyb} lyof] To;df klg cem ;w} gofF gofF ;fyLx?sf] cfudg tyf     /f]dfGrs u|’k s’/fsfgLn] d klg ldusf] b’lgofd} dJg d:t ePsf]     lyo .

ldudf dUg d:t x’g’ / cfkm\gf] lbg r/of{nfO{ g} e’Ng’nfO{ TotL a]nf  ldu lkmj/ eGg] u/LGyf] , d klg ldu lkme/ af6 u|l;t ag]sf] lyo .       s] lbg s] /ft ldusf] e’sf/n] ;fnf vfg] a]nfdf klg ;’Vv lbGy]g .   ldu lkmj/sf] d pTsif{ laGb’df k’u]sf] lyo Ps /ft d u’|k Rof6df        Ao:t lyo u’|ksf] gfd lyof] nenL kf]v/f , s]6f s]6L x? ;a} cf              cfkm\g} ;fyfL agfO{ s’/fsfgLdf d:t lyP , sf]xL Ps csf{ ;Fu                 lh:sb} lyP eg] sf]xL /fhgLlts s’/fsfgL df Jo:t , sf]xL u’|kdf     cfP/ r’k nfuL c?sf] s’/fsfgLsf] dHhf p7fO/x]sf x’Gy] h; dWosf] Ps d klg lyo To; /ft . u’|kdf ePsf] ;fyL klxrfg u/L p ;Fu      k|fOe]6df  s’/fsfgL ug{ kfpg’ ldusf] d’Vo laif]ztfg} lyof] , lsg xf]  lsg dnfO{ To; /ft Tof] laif]ztfsf] k’0f{ pkof]u ug{ dg NffUof] oBkL of]] aif]ztf d}n] klxn] slxn} pkof]u eg] u/]sf] lyg . Ps gh/ d}n]        u’|kdf sf] sf] 5g egL nufP , u’|kdf hfDdf %& hfgf lyo . laleGg        y/Lsf ldu cfO8L df]afOnsf] 8L;\ Kn]df 5/LPsf /¡x? h;/L Ps kl5 csf]{ b]lvb} lyP . %& hfgfsf] le8df d]/f] cfFvf /]8 jfOg @)#    gfdsf] cfO8L df k’Uof] . of] cfO8Lg} km/s hf] lyof] Toxf dfly d klg jfOgsf] ;f}lsg hf] lyo . af]Ng’ eGbf cuf8L Tof] cfO8L u’|kdf sQLsf]  lahL 5 egL r]s ug{ plrt ;Dem] / r]s u/\o . u’|kdf ePtf klg To;   cfo8Lsf] u’|kdf s’g} atf{nfk b]lvg . /]8 jfOg s’g} s]6fs} cfO8L     xf]nf eGg]df d kSsf lyo To;}n] k|f]kmfOn af6 s’g} hfgsf/L                gnLsg s’/fsfgL cuf8L a9fo .

cflzs (( :  x]nf] .

/]8 jfOg @)# :    xfO{ .

cflzs ((  :       /]8 jfOg jfx s:tf] cfO8L ;f]N6L .

/]8 jfOg @)# :     xf xf Yofs\; , cflzs klg bfdL 5 xf] ….

cflzs (( :      Yofs\; ,…. cfO8L dfq xf] sL a|f] jfOg klg lkOG5 <

/]8 jfOg @)#  :   nf]n ……… jfOg lkOb}g kfgL lkOG5 .

cflzs (( :   To;f] eP ;km\6 jf6/ n]v]sf] eP x’Gyf] lg cfO8L …

/]8 jfOg @)#:   ;f]N6L h:tf] ctL{ pkb]z lbg] e]6LPg s] cfO8L           agfpbf .

/]8 jfOg @)# :  n d]/f] t lgbfpg] ;do eof] , cf]s] afO ;f]N6L , u’8 gfO6 ,,,

cflzs ((  :      afO …. u’8 gfO6 ,,,,,,,,

;f]N6L h] xf]; /dfOnf] /}5 – s’/fsfgL kl5 d]/f] p k|ltsf] ts{_

/ftsf] !! alh;s]sf] /x]5 d}n] klg ldu nu cfp6 u/\o / ;’To .

 

 

ef]nL kN6 laxfg d cfkm\g} lbgrof{ x?df nfUo , To; kl5sf] Ps       xKtf ;Dd /]8 jfOg u’|kdf klg b]vLPsf] lyPg d klg c? gof            ldqx? agfpgdfg} Ao:t eP . To:t} gf} lbgsf] lbg ;w}em} d              a]n’sLsf] vfgf vfP/ cfkm\gf] cf]5\ofgdf kN6]/ ldu afafsf] bz{gdf nfu]sf] lyo

/]8 jfOg @)# :             -d’:sfgsf] :fLdjf]n_ xfO{ a|f] …                                     cflzs ((    :                  j , xfO ;f]N6L …….

cflzs (( :              w]/} lbg kl5 e]6Lof} t stf xf/fsf] lyof} <                       /]8 jfOg @)#:       st} x}g of/ xNsf lahL lyo .                                              cflzs ((:                  vfg lkg eof] <                                                                            /]8 jfOg @)#:              eof] cgL ltd|f] <

cflzs ((:          eof],  cgL jOg ltd|f] 3/ rfxL stf k/\of] <                         /]8 jfOg @)#:    jfOg sf] 3/ stf x’G5  yfxf 5}g  /]i6’/]G6 cgL   xf]6]n lt/  -d’:sfgsf] :fLdjf]n_ .                                                                                  cflzs (( :       xf xf  , jfOg s:tf] s]6L h:tf] nhfPsf]   TotL 3/         eGggL .                                                                                                                                          /]8 jfOg @)#:  s]6L h:tf] /]  xf xf d s]6L g} t xf] cgL lsg g            nhfpg’ <

d df}g eo d}n] t’?Gt /]8 jfOgsf] k|f]kfOn x]/\o , p:sf] cjtf/            :6Ls/ s]6Lsf] lyof] clg k|f]kmfOndf klg lkmd]n n]lvPsf] lyof] .

km]/L d}n] ;+jfbnfO cuf8L a9fpg rfFx]

cflzs ((:             of] hfaf] ldudf t h] n]VbLPgL eof] lg ……                         /]8 jfOg @)#:  -clnstL l/;fo em}_ laZjf; geP s] u/d tgL     ;f]N6L<                                                                                                                                          cflzs ((:   s]xL ug'{ k{b}g n n laZjf; u/\o .                                                   /]8 jfOg @)# :    ltDn] laZjf; gu/]/ dnfO{ s] x’G5 / stL g          laZjf; u/\o /]   .  -xfF;f] sf] ;Ldjf]n_                                                                             cflzs (( :   n n ;f]N6LgL w]/} of6L6’8 gb]p  ef]  .                                              /]8 jfOg @)#:  cf]O ld:6/ xf] s:nfO{ of6L6’8 lbof] eg]5f} <              -l/;fP/_                                                                                                                                     ca eg] d laZj:t eo ls p s]6Lg} xf] eGg] lsgls ;’g]sf] lyo s]6Lx?nfO{  of6L6’8 lbG5f} eGof] eg] [email protected] /]S6/sf] e’sDk hfG5 /] ,         ;fFRr}g}  uof] klg To; kl5 jfOg af}Ng} kf] 5f]8L . d}n] w]/} kN6 ;f]Wo s] eof] egL a; l/KnfO lbGyL t s]an l/;fosf] ;Ldjf]n . /ft w]/}g}         e};s]sf] lyof] d}n] u’8 gfO6 l/;fpg] jfOg egL ;+jfbnfO{ la>fd         lbo . !) ldg]6 ;DDf s’g} l/KnfO gcfPkl5 dg dg} efp vfG5] df]/L egL lgbfpg tkm{ nfUo .

ef]nL kN6 laxfg} ldu vf]Ng dg nfUof] , jfOgsf] of6L6’8 / af]Ng] z}nLb]v]/ d lglZrGt lyo ls p s]6Lg} xf] . ldu vf]Ng ;fy Dof;]h b]v]F  ,

/]8 jfOg @)#: hfp g of6L6’8 gbLg] ;Fu  af]ng   ===== afO u’8 gfO6d PSn} d’:s’/fo cgL dg dg} eg] df]/Lsf] csf]{ of6L6’8 . d klg s] sd lyo / lh:sfpg] kf/fdf Ps Dof;]h 6fOk u/\o ….                                 cflzs ((:     jfOg ltdL w]/} /fd|L 5f} Sof ,;’g]sf] lyo /fd|L s]6L w]/}      l/;fp5g /] s]       .                                                                                                                 otL Dof;]h ;]G8 u/L;s];L d km]/L cfkm\g} lbgrof{df Ao:t eP t/ 3/L 3/L ldu cg ul//xGy] ls jfOgsf] s’g} l/KknfO{ cfPsf] 5 of 5}g egL .;w}em} d km]/L a]n’sLsf] vfgf kl5 ldusf] k’hfdf nfUo .             /]8 jfOgsf] s’g} l/KnfO cfPsf] lyPg . To:t} ( ah] lt/ d]/f] Dof;]h aS;df Dof;]h cfPsf] ;+s]t cfPkl5 d}n] Dof;]h x]/] lyof]                      /]8 jfOg @)#:  xf xf   s]6Lx?sf]   af/]df  v’a hfgsf/L /fV5f}  Sof < t/ ;/L x} d /fd|L 5}g .

d}n] ;+jfbnfO{ lg/Gt/tf lbb} eg] ,   cflzs (( : of] pd]/df                  clncln hfgsf/L t /fVg} k/\of] lg .                                                                          /]8 jfOg @)#:  xf] xh’/ xf] , ltdL ;Fu snf; lng’ knf{ h:tf] 5 yk      hfgsf/Lsf] nflu .                                                                                                                  s]6L lh:sg] d’8df lyO{ d ;w} lh:sg] d’8d} x’Gy] of] cj;/sf] k’0f{ ;b’kof]u d ug{ rfxfGy] / lh:sg] lh:sfpg] pd]/ klg t ToxL lyof] d]/f] , s’g} l9nf gu/L hjfkm lbxfNo .

cflzs ((:   x’G5 gL cfp g t/ Pp6f s’/f w]/} h;f] ;/x?sf]  lawfyL{x? ;Fu nj k5{ /] s] xf xf  -d dHhfn] xfF;] _                                                          t’?Gt l/KnfO cfof] ,  /]8 jfOg @)#: nf]n …… w]/} s’/f yfxf /}5           ltldnfO{  , l7s} 5 p;f] eP xfdL ;/ lawfyL{ x}g ;fyL eP/ l;sf}nf lg.slt hfg]sL s’/f ug{ , dg dg} eGo / Ps xf;f]sf] l;djn lbb} c? cf}krf/Ls s’/fsfgL tkm{ nfUo .                                                                                       cflzs ((:  ltd|f] gfd s] xf] t jfOg eg g s]< cgL 3/ stf < stLdf  cWofog/t 5f} <                                                                                                               d}n] Ps} rf]6L k|Zgsf] em6f/f] xfGo .                                                                               /]8 jfOg @)#: gfd jfOg xf] b]Vb}gf} < clg 3/ lsg rfxLof] ltldnfO{  < cWoofg eg] eG5′ , la la P; k|yd aif{ . ca s’g sn]h  elg g;f]w]lg x’G5 eGbLg h:nfO{ lg ;a} eG5′ Sof <                                                km]/L efp vfO df]/Ln]  , d k|ltg} k|ltk|Zgsf af0f t];f/]/ 5f]8L d jSo g jfSo eo . t/ ;+jfbnfO{ 5’6fpg dg g} lyPg / lg/Gt/tf lbb}  eg]

cflzs ((:   s] h:nfO{ klg xf] , ca xfld ;fyL xf] n d}n] km|]G8                l/sf]:6 k7fo lg  .                                                                                                                    /]8 jfOg @)#:   k7fp d P;]K6\ ulb{g s] /]     .                                                 /ft w]/} ufO;s]sf] lyof] , d}n] ;+jfbnfO{ la>fd lbb} eGo =====                      cflzs ((:   n n gu/] gu/ s] , lgbfpg] x}g <  d t lgbfo , u’8         gfO6 ,    -x;]/ bfFt b]vfPsf] ;Ldjf]n lbb}_ d klg la la P; k|y{d aif{ d} cWofog u5′{ , xf xf   -lh:sg] kf/fdf  _ hf]8L ldNnf h:tf] 5 .             /]8 jfOg @)#:    -xfF;f] sf] ;Ldjf]n_ c ldN5 gL v’a kmg6′; ,             cf]s] u’8 gfO6 .                                                                                                                          To;kl5 d}n] nu cfp6 u/\o / p:n] kmg6′; eg]sf] ;Dem]/ Ps          d3’/ d’:sfg 5f]8\b}  lgGb|df dUg x’g yfNo .

ef]nL kN6 laxfg} sn]h hfg’ cl3 ;w}em} ldu afafsf] bz{gdf nfUo .    d]/f] cf]7df dUg d’:sfg 5l/of] sf/0f jfOgn] d]/f]  km|]G8  l/sf]:6    P;]K6\ ul/;s]sL lyO{ .   ldu afafsf] bz{g kl5 d km]/L cfkm\g}                 lbgrof{ lt/ nfUo .

To;kl5 lbgx’ xfd|f] a]n’sL cgnfOgdf o:t} cg]s laifodf                s’/fsfgL x’g yfNof] .   t/ klg xfdLn] cfkm\gf] kl/ronfO{ eg] uf]Kog}  /fv]sf lyof} .

To;kl5 eg]]   jfOg w]/} h;f] a]n’sL dfq cgnfOg cfpg] x’bf d klg a]n’sLsf] k|ltIffdf x’Gy] , dnfO{ ca lbgg} nfdf] tyf gld7f] nfUg        nfu]sf] lyof] .   xfdL lar ca s’/fsfgL ;fdfGo laifoaf6 k|]dsf                 laifodf nflu;s]sf] lyof] . jfOg df]8{g wf/sL s]6L lyO{ , p d}n]               lgsfn]sf c;fdfGo laifox?df klg af]Ng 8/fplbgyL / s’g} klg    s’/f nfO{ l/; b]vfP/ k|ltafb ulb{gyL . ;fob p:sf] of] :jefjg} d]/f] nflu jfO{g k|lt cfsif{0fsf] k|d’v s]Gb| ag]sf] lyof] . p d lh:sbf         lh:lsbLg], efjgfTds x’bf To:t} alglbg] tyf /f]dfl~rt x’bf               /f]dfl~rt  e}bLg] ub{yL . jfOg ;fFlrs} ca dnfO{ la:tf/} gzf aGb}      uPls lyO{ . xfd|f] ;DaGw gof prfO{ lt/ pGd’St lyof] . d jfOg o:tL xf]nL of To:tL xf]nL jf p:sf] cfs[tL s:tf] xf]nf egL sNkgfdf 8’Ay] . ahf/df lx8\bf sf]xL s]6L b]Vbf oxLg} jfOg xf] ls h:tf] klg nfUyf] . x’g t o; lardf d}n] p:nfO{ cfkm\gf] kmf]6f] k7fpg cg’/f]w gu/]sf]      klg x}g t/ p:n] ;w} s’g} lbg eGb} 6f/]sL lyO / d}n] klg d]/f] kmf]6f]  p:nfO k7fPsf] lyOg. xfdL b’O{ lagf kl/ro / lagf b]v e]6g} k|]dsf] ;fu/df r’?n’Da 8’Ab} lyof} h’g c:jefjLs h:tf]g} lyof] To;}n]          nueu ^  dlxgfsf] nfdf] ;+jfbLo k|]d kl5  d}n] Ps lbg jfOg xfld e]6f} g eGg] k|;tfj /fVo . d cft’/ lyo p:nfO e]6\g eg] dgdf Ps sf}t’xntf klg bf}8L/x]sf] lyof] p s:tL x’g]5 eGg] . t/ d]/f] ;a}           pT;fx nfO{ cNNfL kl5 x} eGg] jfOgsf] zAbn] Psl5gdf lg/fzfdf ab\nLlbof] . t/ klg d v’;L lyo sd;]sd kl5 ePgL e]6\g] cfzf t      AoSt u/L . To:t/Lg} lbgx? laTb} uo , xfd|f] k|]dn] ldud} cfkm\gf]      klxrfg ul/;s]sf] lyof] ca k|ltIff lyof] t Tof] knsf] ha xfld Ps    csf{ nfO{ ;fd’Go dx;’; ug]{ 5f} .

ldudf la:tf/ ePsf] xfd|f] ;DaGwn] Ps aif{ laTbf ;Dd k’0f{ ?k           kfpg ;s]sf] lyog , ;do ;Fu} o’jf k’:tfdf gofF ;fdflhs ;~hfnsf] klg nf]slk|otf a9\bf] lyof] . o’jf k’:tf ca km];a’s gfds ;~hfndf     afFwLg yfnL;s]ssf lyo . ldu o’h/x? klg 3l6;s]sf lyo t/ d     ldud} jfOgsf] dft df dflQ/x]sf] lyo .  t/ ;+;f/df ca km];a’s        lkmj/ sf] lta| lasf; e}/x]sf] lyof] . jfOgnfO{ klg ;fob km];a’s        lkmj/n] 5f]Psf] lyof] To;}n] p klg klxn] eGbf sd dfqfdf ldudf     cfpg] ub{yL  .

d}n] p:nfO{ ldudf sd cfpg’sf] sf/0f ;f]Wg gkfpb} Ps lbg p;}n] cfkm’nfO{ Ps ;fyLn] km];a’s cfO8L agfObLPsf] / km];a’s klg         rnfpg ;do bLg nfu]sf] atfO / d]/f] klg p:n] cfO8L agfOlbPsf] / ca xfdL ldu afafsf] r/0f af6 pDs]/ km];a’s dftfsf] r/0f df kg]{ s’/fsf] hfgsf/L lbO{ . d}n] s] 5 / km];a’sdf eg]/ ;f]Wg gkfpb}          p:n] cfkm\gf d’Qm sG7n] km];a’s dftfsf] laif]ztf j0f{g ug{ yfnL d Ps 6s nfu]/ j0f{g ;’Gg yfNo .  kmf]6f] cknf]8 , nfOs , sDf]G6 ,         :6f6; cknf]8 , k|fOe]6 s’/fsfgL cfbL laif]ztf ;’g]k5L d}n] klg ca  ldu afaf ;Fu labf eP/ km];a’s dftfsf] ;/0fdf hfg] lgZro u/\o .

p:n] dnfO{ d]/f] cfO8L tyf kf;kf]6{ lbO / d ;Fu p klxn} of8 ePsf] atfO{ . d]n} s’g} xtf/ gu/L df]afOndf km];a’s ofK;\ OG;6n u/\o / cfkm\g] cfO8L nu cg u/\o .  d]/] cfO{8Lsf] o’h/ gfd lyof] cflzs    a/fn clg k|f]kmfOn kmf]6f] s’g} k|s[tLs b[io /flvPsf] lyof] clg !      hfgf km]|G8 lyO gfd lyof] lgzf lwld/] .  d df Ps pd+ug} 5fof]                  lsgls Ps aif{ kl5 d}n] d]/f] k|]ldsfsf] gfd hf] yfxf kfPsf] lyo .          d}n] Ps d’:sfgsf ;fy p:sf] gfd dg dg} k|]d k’j{s lno lgzf d]/L jfOg . d}n] tTsfn p:sf] k|f]kmfOn x]/] , p:sf] k|f]kmOndf ;a}                      laj/0fx? el/Psf lyPgg\ eg] k|f]kmOn kmf]6f] s’g} s[ltd s]6f s]6Lsf] dfof bzf{pg] k|sf/sf] /fv]sf] lyof] .  xf xf xf cflzs a/fn d          Psl5g xfF;] df]/L cfkm’ afx’g eP/ dnfO  klg afx’g g} xf]nf eGg]    u]; u/]sL slt hfg]sL dg dg} eg] . s]xL ;do kl5 lgzf cgnfOgcfO / eGg yfnL ,  lgzf  :  s] xf] cflzs lh xfdnfO{ gegL PSn} cgnfOg<  -lh:sg] kf/fdf_                                                                                                      cflzs :  lgzf lh , s] xf] otLs} cflzs a/fn /] , d cflzs u’?¡ kf]   xf] ls <

lgzf : otL km/jf8 5f} ltdL r’Rr] afx’gg} xf} .  u’?¡ eP ck8]6 u/g t cfkm\gf] k|f]kfOn .

cflzs:   ef] ubL{g u’?¡ eg]/ hft ldn]g egL 5f]8]/ kf] hfH5f}                 ls < -dnfO cem} lh:sg’ lyof] _                                                                                    lgzf:5f]8\gnfO dfFof u/]sf] xf] / h] eP gL dfFof u5′{ lg , n l56f]              k|f]kmfOn ck8]6 u/ t .

d}n] p:sf] sf}t’xntf / :g]xn] el/Psf jfSonfO /fd|/L a’lem;s]sf]   lyo To;}n]  n  n egL k|f]kmfOn ck8]6 ug{ nfUo  . ;a} laj/0f p:n]       klg ge/]sf] x’bf d}n] klg eg{ cfjZos 7flgg / s]jn d]/f] c;nL   gfd ck8]6 u/\o . ck8]6sf] s]xL ;]s]G8d} lgzfsf] Dof;]h cfof]       n]lvPsf] lyof]                                                                                                                               lgzf :    ltDnfO{ r’Rr] afx’g, /fh]z kf}8]n -xfF;f] sf] ;Ldjf]n_                    d}n] klg l/KnfO lbxfNo,                                                                                                     /fh]z kf}8]n: ltDnfO{ r’RrL afx’gL lgzf lwld/] .. xf xf                                     xfdLdf xf;f] / v’;fLsf] l;dfg} /x]g lsgls Ps aif{sf] nfdf] kvf{O   kl5 xfldn] cfkm\gf] kl/ro ;f6]sf lyof} / xfd|f] ;+aGwn] km]/L Ps        /f]dfGrs df]8 lnPsf] lyof] .  xfd|f] dfFofdf gof cfofd cfPsf] h:tf]    dx;’; eof] h:t} aif}{sf] v8]/L kl5 kfgL k/]sf] 5 . d}n] p:nfO cfkm\gf] k|f]kmfOn kmf]6f] cknf]8 ug{ cfu|x u/\o p:n] ef]nL lbgsf] Ps ah] lt/ u5′{ / ltdL klg u/ egL labf eO{ / hfbfhfb} r’Rr] /fh]z egL                      lh:sfpg eg] 5f]8Lg  .

ca t pT;fx/sf nx/ x? nfO{ ;DxfNg} g;sLg’ eof] . w}o{sf]              afwnfO{ ef]nL ;Ddsf nflu /f]ls/fVg’ klg sl7g eof] dgdf a;          lgzf sf] afgfj6L cfs[tLx? gfRg nfUo tL cfs[tLx? ;Fu} d klg       gflr/x]sf] lyo . dnfO{ ca k|ltIff lyof] t s]jn e]nLsf] ! ah]sf] .            dfFof k|]ddf k|ltIffsf] 38L TotL l9nf] rN5 eGg] d}n] klxnf] rf]6L             cg’ej ub}{ lyo . d}n] 38L x]/\o aNn /ftsf] !) ah]sf] lyof] . of] /ft     stL nfdf] x’G5 d c3}o{ e};s]sf] lyo , ;Dej eP d To; /ftnfO{      Ps wfl/nf] xltof/n] g} sl6lbGy] . d lgbfpg ;ls/x]sf] lyOg , d af/Daf/ lgzfsf] / d]/f] k|]d syf / elaiodf x’g ;Sg] k|]dsf                  36gfx?nfO{  dl:tisdf cfs[tL lbO lhpg nfu]sf] lyo .                       dl:tisdf ePsf lgzfsf laleGg s[ltd cfs[tLx? ;Fu k|]d                ;DaGw ufF:b} d sfNklgs ;+;f/df 8’a]/ d:t eo . o:t} cg]s           laleGg lqmofsnfkx?sf] sNkgf ;Fu} d]/f] Tof] /ft laTof] .

ef]nL kN6 laxfg sn]h uo , sn]hdf klg d ! ah]sf] k|ltIffdf                56k6fO /fv]sf] lyo , sn]h laxfgdf lyof] cyf{t laxfgsf] ^ b]vL   !) ag] ;DDf , dnfO yfxf lyof] d sn]h e}Ogh]n lbgsf] ! aHg]jfnf lyPg t} klg d af/Daf/ 38L x]g]{ ub{y] . of] s] ePsf] dnfO{ otL a’Wb’ klg d lyOg yfxf x’bfx’b} klg d lsg 38L x]b{} lyo . Ps Ps                ldg]6df d]/f] Wofg lyof] eg] sn]hsf] n]sr/x? d]/f nflu af]emsf]  7″nf] af]/fg} ag]sf lyo .

h;f] t;f] lbgsf]  ! aHof] , ;3} sn]h kl5 l6= le df d:t x’g] d To;      lbg l6=le sf] bz{g klg u/]sf] lyOg . d}n xtkt km];a’s cg u/\o / lgzfsf] k|f]kmfOn x]/\o . dnfO l/; p7\of] lsgls p:n] k|f]kmfOn        kmf]6f] cem} /fv]sL lyOg . d cfkm\gf l/;sf a]ux?nfO{ ;DxfNb}             lgzf cgnfOg cfpg] If0fsf] k|ltIff u/\o . d]/f] k|ltIff sf] If0f TotL   nfdf]  x’g kfPg s]xL a]/d} lgzf cgnfOg cfO{ / d cfkm\gf] l/;sf]     a]unfO{ p:sf] d’6’sf] lsgf/f agfpg tkm{ nfUo .                                                    /fh]z kf}8]n: j lgzf ld; , -l/;fPsf] l;djf]n ;lxt_ x]/\o kmf]6f]         bfdL /}5 , stL /fd|L xf} tgL ….                                                                                             lgzf :  s] l/;f5f} ev{/ t cfPsf] cgnfOg , ca cknf]8 u5′{ s] xf xf t} klg ltDnfO ODk|]; ug{sf] nflu h:tf]   d:tf] kmf]6f] /fv]/ eof] t  <   stL l;kfn’ s’/f ug{ , d]/f] l/;sf] a]unfO{ Ps jfSodf a/kmsf] 6’qmf agfObL . d}n] ;+jfbsf] l;nl;nf nfO{ cufl8 a9fFo =====                                       /fh]z kf}8]n:  n    n l56f] u/g s:tf] b]Vg dg nfu]5 ltd|f] kmf]6f]            cfkm’nfO{   eg]    .                                                                                                                        lgzf:  n d}n] /f]Ho cknf]8 ug]{ kmf]6f] t/ ltdL / d ;Fu} cf cfkm\gf]          kmf]6f] Ps} rf]6L cknf]8 ug]{ gq d klg ulb{g lg .                                                nf========k/\of] km;fb of] d}n] ;f]r]sf] eGbf s]xL km/s kl/l:ytL lyof] .     ;fdfGo gf]lsof ;]6 af6 lvr]sf] kmf]6f] TotL /fd|f] b]lvGyf] eg] cfkm’      TotL  cfsif{s AolQmTj ePsf] s]6f klg lyOg.

To;}n] laleGg afxfg u/L cfkm’ kmf]6f] /fVg g;Sg] atfo t/ s]6Lsf]   lh2L kg s] dfGyL d}n] cknf]8 gu/] cfkm’n]gL kmf]6f] g/fVg] atfO{ .  s]6Lsf] lhbsf] clu eujfgn] t xf/ dfG5g eG5g d]/f] s] nfuf];     afWo eP/ kmf]gsf] Uofn]/Ldf ePsf] ;aeGbf /fd|f] kmf]6f] cknf]8sf]     nflu /f]Ho . ;ft rf]6L kmf]6f] ;Fu} cknf]8 ug]{ / s;}n] laZjf;3ft ul/ cknf]8 gu/] slxn} gaf]Ng] wd{;+s6sf] s;d vfP/ xfdL kmf]6f]      cknf]8 lt/ nfUof} . df]afOnsf] 8f6f ;Fu} d’6]sf] w8\sg klg a9\b}          lyof] , d]/f] kmf]6f] b]v];L p:sf] k|ltlqmof s:tf] xf]nf eGg] k|Zgn] dgdf Ps qf; pTkGg ub{] lyof] . d]/f] cg’xf/ nfhn] cfkm} /ft] x’g yfNo      eg]  d]/} d’6’sf] w8\sgsf] WjfgL d]/f] sfg ;Dd ;’lgg yfNof] .              d]/f] kmf]6f] cknf]8 eof] / d}n] t’?Gt lgzfsf] k|f]kmfOn x]/\o .  lgzfsf] kmf]6f] b]Vg;fy d]/f] d’6’sf] w8\sg emg a9\g yfNof] . d]/f xft sfDg yfNo , d]/f] cg’xf/ k’/} /ftf] eof] / d]/f sfg tftf] ePsf] d}n]                      dx;’; ug{ yfNo , d nfhn] e’t’Ss} eP . s] eg’ s] n]v’ zAbx?        x/fPsf lyo  d lgzAb agL p:sf] kmf]6f] x]/Ldfq /x]sf] lyo TotLs} df d]/f] kmf]6f] x]l/;s];L lgzfsf] Dof;]; cfof]  s]jn kfFr zAb                   n]lvPsf] lyof] ==========                                                                                                                   lgzf :  -cfr{o ePsf] l;djf]n_  j  dfO u8 ÚÚ /fh]z ltld <

                           /]8 jfOg efu Ps ;dfKt …….

प्रतिक्रिया