शुक्रबार, असार ४ २०७८
काठमाडौं १८:०८
वासिङटन डिसी 08:23

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ वन्यजन्तु अवलोकन गर्न हात्तीमा सफारी गर्दै पर्यटक । तस्बिर : रासस

इनेप्लिज २०७३ मंसिर ३० गते ८:४४ मा प्रकाशित

ko{6s xfQLdf ;kmf/L lrtjg /fli6«o lgs'~hdf b'n{e jGohGt' cjnf]sg ug{ laxLaf/ xfQLdf ;kmf/L ub}{ ko{6s . tl:a/ M gf/fo0f clwsf/L, lrtjg, /f;;

प्रतिक्रिया