शुक्रबार, साउन १५ २०७८
काठमाडौं ०७:००
वासिङटन डिसी 21:15

म्याग्दीको हिस्तानको टिकोटस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी ईन्टरनेटको सहायताले काठमाडौँको मोडल अस्पतालका चिकित्सकसँग सम्पर्क गरी (टेलिमेडिसिन) सेवा दिँदै । तस्बिर: सन्तोष गौतम, म्याग्दी, रासस

इनेप्लिज २०७२ पुष ८ गते १३:४८ मा प्रकाशित

6]lnd]l8l;g ;]jf DofUbLsf] lx:tfgsf] l6sf]6l:yt ;fd'bflos :jf:Yo s]Gb|sf :jf:YosdL{ O{G6/g]6sf] ;xfotfn] sf7df8fF}sf] df]8n c:ktfnsf lrlsT;s;Fu ;Dk{s u/L -6]lnd]l8l;g_ ;]jf lbFb} . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td, DofUbL, /f;;

प्रतिक्रिया