मंगलबार, असार ८ २०७८
काठमाडौं १७:३३
वासिङटन डिसी 07:48

भारतीय राजदूतावासले काठमाडौँमा आयोजना गरेको बिपी कोइराला नेपाल–भारत फाउन्डेसन स्थापनाको रजतजयन्ती कार्यक्रमका अवसरमा कलाकार नृत्य प्रस्तुत गर्दै । तस्बिर : रासस

इनेप्लिज २०७३ पुष ९ गते ११:०१ मा प्रकाशित
snfsf/ g[To k|:t't ub}{ef/tLo /fhb"tfjf;n] sf7df8f}Fdf cfof]hgf u/]sf] lakL sf]O/fnf g]kfn–ef/t kmfpG8];g :yfkgfsf] /hthoGtL sfo{qmdsf cj;/df snfsf/ g[To k|:t't ub}{ . tl:a/ k|bLk/fh jGt,/f;;

snfsf/ g[To k|:t’t ub}{ef/tLo /fhb”tfjf;n] sf7df8f}Fdf cfof]hgf u/]sf] lakL sf]O/fnf g]kfn–ef/t kmfpG8];g :yfkgfsf] /hthoGtL sfo{qmdsf cj;/df snfsf/ g[To k|:t’t ub}{ . tl:a/ k|bLk/fh jGt,/f;;

प्रतिक्रिया