ननर्वाचन सनिनि – २०१५ (गैर आर्वसीय नेपवली संघ, रवनिय सिन्र्य पररषद यूएई) निज्ञनि

इनेप्लिज २०७२ साउन ७ गते २२:५० मा प्रकाशित

Nirbachan samiti – NRNA UAE, PRESS REALESE Nirbachan samiti – NRNA UAE, PRESS REALESE Nirbachan samiti – NRNA UAE, PRESS REALESE (1) Nirbachan niyamawali (NRNA NCC UAE – REGIONAL COMMITTEE)

ननर्वाचन सनिनि – २०१५

(गैर आर्वसीय नेपवली संघ, रवनिय सिन्र्य पररषद यूएई)

निज्ञनि

निनि: २३ जुलवई २०१५

गैर आर्वसीय नेपवली संघ रवनिय सिन्र्य पररषद यूएई िविहि रहेकव निनिन्न ६ र्टव क्षेत्रीय सनिनिहरुको अनधिेसन

ननम्न निनििव हुन गइरहेको छ । क्षेत्रीय अनधिेसनहरु िवर्ा ि आगविी २०१५-१७ कवयाकवलकव लवनग सम्िनन्धि क्षेत्रीय

सनिनिको नयवाँ कवयासनिनि ननर्वानचि हुनेछ । प्रत्येक क्षेत्रीय सनिनिको अनधिेसनले गैर आर्वसीय नेपवली संघ यूएईको

यनह सेप्टेम्िर ४, २०१५ कव ददन दुिईिव हुने िहवनधर्ेशनकव लवनग सम्िनन्धि क्षेत्रीय सनिनि अन्िगाि रहेकव संघकव

पंजीकृ ि सदस्यहरुको संख्यविवट १० िरविर १ को आधवरिव िहवनधर्ेशन प्रनिनननधको सिेि चयन गने जवनकवरी यसै

निज्ञनििवर्ा ि गरवउन चवहन्छौं ।

निनिन्न क्षेत्रिव रनह २०१५-१७ कव लवनग संघको सदस्यिव नलनु िएकव सम्पूर्ा पंजीकृ ि सदस्यहरुलवई आ-आफ्नव क्षेत्रीय

अनधिेसनिव िवग नलन िथव क्षेत्रीय सनिनिको कवयासनिनि चयन प्रकृ यविव सहिवनगिव जनवउनकव लवनग यस ननर्वाचन

सनिनि आग्रह गदाछ । क्षेत्रीय ननर्वाचन ननयिवर्लीिव ब्यिस्थव गरीए अनुसवरको प्रकृ यव पुरव गरर इच्छवइए अनुसवरको

पदिव क्षेत्रीय अनधिेसनिव आर्ैं उपनस्थि िइ ननर्वाचन प्रकृ यविव िवग नलन यस ननर्वाचन सनिनि सम्िद्ध सिैिव सुनचि

गदाछ ।

गैर आर्वनसय नेपवली संघ यूएई, क्षेत्रीय सनिनिहरुको अनधिेशन

क्र.स. क्षेत्रीय सनिनि अनधिेसन निनि

१ आिुधविी क्षेत्रीय सनिनि अगस्ट १४, २०१५

२ दुिई क्षेत्रीय सनिनि अगस्ट २१, २०१५

३ शवरजवह क्षेत्रीय सनिनि अगस्ट ७, २०१५

४ रवस अल खेिव क्षेत्रीय सनिनि जुलवई ३१, २०१५

५ र्ु नजरव क्षेत्रीय सनिनि जुलवई ३१, २०१५

६ अल ऐन क्षेत्रीय सनिनि अगस्ट ७, २०१५

उपेन्र रवनव िगर

(सनचर्)

ननर्वाचन सनिनि – २०१५

गैर आर्वसीय नेपवली संघ यूएई

प्रतिक्रिया