शुक्रबार, जेठ १३ २०७९
काठमाडौं १९:०१
वासिङटन डिसी 09:16

ध्यानाकर्षणर्ष

इनेप्लिज २०७८ कार्तिक १६ गते २:०७ मा प्रकाशित

 

वि षय : न्याक ( नेपाली अमेरि कन सामदुायि क केन्द्र) सँगसम्बन्धि त ध्यानाकर्षणर्ष यक्ुत जानकारी ।आदरणीय न्याकका सम्पर्णू र्णसदस्य, ट्रस्टी समि ति सदस्य तथा कार्यकर्य ारि णी सदस्यहरु,

हाम्रो सनातन धर्म तथा सँस्कार र सँस्कृति तथा भाषालाई बचाउँदै भावी पस्ुतामा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य अनरुुप डीसी मेट्रो क्षेत्रमा भागवत महापरुाण सप्ताह लगाई भब्यरुपमा सम्पन्न गरी दानबाट उठेको रकमलेन्याकको भवनसहि तको जग्गा कि नेर डीसी मेट्रो क्षेत्रमा बसोवास गरि रहनुभएका सम्पर्णू र्णसमदुायलाई जोड्दै आईरहेको कुरा सर्वबिर्वबिदि तैछ । हामीलेन्याकमार्फत धार्मि कर्मि,आध्यात्मि क, भाषि क, सामाजि क र साँस्कृति क तथा स्वास्थ्य र खेलकुद अन्तर्गतर्ग का अभ्यासात्मक कार्यक्रर्य महरु गर्दैआईरहेका छौँ।जन्मदेखि मत्ृयसु म्मका सबैसँस्कारि क कर्म गर्न सकि नेकेन्द्र बनाउनेकुरामा वि श्वास पनि बढ्दैगईरहेको छ।

यहीँदशमैँा न्याककैप्रांगणभि त्र नवग्रह तथा रुद्री पजू ा गरी, नव दर्गाु र्गाको स्थापना गरी, जमरा राखी, नि त्य पजू ा र सप्तसती पाठ गरी, साँझमा भजनकीर्तनर्त गर्दै, उनैदेवी देवताका नामहरु जप्दै, महानवमीको दि न महायज्ञसमेत सम्पन्न गरी दशमीको दिन देवी वि सर्जनर्ज र जमरा वि तरण गरी नवरात्र दशैँसम्पन्न गर्यौँ।

अहि लेसम्म गरेका यी सबै धार्मि कर्मि , आध्यात्मि क तथा साँस्कृति क कि सि मका अन्य( चाडबाडसम्बन्धी) कार्यक्रर्य महरु गर्दा आदरणीय गरुु दीनबन्धुपोखरेललगायत नेपालबाट आउनुभएका गरुुहरु र हाम्रा स्थानीय गरुुहरु तथा अग्रज वि द्वान वर्ग र वरि ष्ठ व्यक्ति त्वहरुसँग सरसल्लाह गर्दै अगाडि बढि रहेको कुरा पनि सर्वविर्वविदि तैछ तर हालसालैगरि एको दशैँभोज पार्टी को कार्यक्रर्य म ( अक्टोबर १७, २०२१ ) भनेन्याककैसाँस्कृति क टीमलाई समेत जानकारी नगराई गरि एको र त्यसमै ा पनि श्रीमद्भागवत महापरुाण लगाई सरुु गरि एको धार्मि कर्मि , आध्यात्मि क, साँस्कृति क तथा सामदुायि क केन्द्रको स्थलभि त्र मांसजन्य तामसि क गणु यक्ुत खानेकुरा भोजनको रुपमा राखि एकोलेयसप्रति हामी न्याकसँग सम्बन्धि त गरुुहरुको गभं ीर ध्यानाकर्षणर्ष भएको छ । यस्तो गभं ीर वि षयमा कार्यकर्य ारि णी समि ति लेजनमानसमा पग्ुनसक्नेअसरको मल्ूयांकन गर्न नसकेको देखि न्छ साथैसर्वसर्व ाधारण तथा सदस्यहरुलाई पनि आस्थाको केन्द्रभि त्र यस्ता क्रि याकलाप हुनलु ेआस्थामाथि आघात परेको हुँदा यसै वि ज्ञप्तीमार्फत सचू ना प्रवाह गर्दै आगामी कार्यक्रर्य महरु गर्दा सरसल्लाह गरी, जनमानसमा कसकै ो पनि आस्था र वि श्वासप्रति धक्का नलाग्नेगरी कार्यक्रर्य महरु गर्न /गराउनुहुन बि ओटी तथा कार्यकर्य ारि णी समि ति लाई आग्रह गर्दछौँ । अन्यथा यस्ता खालका क्रि याकलापहरुबाट गरुुवर्गहर्ग रु तथा आस्थावान व्यक्ति हरु टाढैरहनुपर्ने अवस्था सि र्जनर्ज ा हुनेछ।

न्याकको उपलब्धि नैसँस्कृति जोगाउनुहो, कि न कि सस्ं कृति भन्नुनैसमाजको मख्ु य उद्देश्यका रूपमा उपार्जि तर्जि ज्ञान,आस्था, वि श्वास, कला, नीति , नतिैतिकता, चालचलन, भेषभषु ा र परम्परा हो ।आगामी दि नमा पक्कैपनि सदस्यहरुको आस्थाप्रति यस घटनालेआचँ पर्याु र्याएकोमा क्षमायाचना गर्दै यस्ता खालका (मांससहि तका) कार्यक्रर्य महरु नगर्ने प्रति बद्धता गर्नेछ, भन्दैन्याक सधैवि वादरहि त बनोस ्भन्नेशभु ेच्छाका साथ धन्यवाद।

दशैँ(अक्टोबर ६- १५) अवधि भर खट्नहुुनेस्वयसं ेवक गरुु तथा परुोहि त समहू नेपाली अमेरि कन सामदुायि क केन्द्र भर्जि निर्जिनिया, अमेरि का

१. आनन्द लईँुटेल
२. उदयप्रसाद अधि कारी
३. डि ल्लीराम अधि कारी
४. नेत्रप्रसाद भसू ाल
५.पष्ुपराज लामि छाने
६. मकुुन्द अधि कारी
७. होमनाथ चापागाईँ
८. राजेन्द्र खनाल

प्रतिक्रिया