शुक्रबार, असार ४ २०७८
काठमाडौं १८:४६
वासिङटन डिसी 09:01

‘तमु ल्होसार’ पर्वको अवसरमा शुक्रबार टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी गुरुङ समुदाय ।

इनेप्लिज २०७३ पुष १५ गते ९:५६ मा प्रकाशित

6'Fl8v]ndf td' Nxf];f/ …td' Nxf];f/Ú kj{sf] cj;/df z'qmaf/ 6'Fl8v]ndf cfof]lht sfo{qmddf ;xefuL u'?ª ;d'bfo . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

प्रतिक्रिया