शनिबार, असार ५ २०७८
काठमाडौं १४:२७
वासिङटन डिसी 04:42

म्याग्दीको नारच्याङ गाविसमा पर्नेे प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्ण हिमालको मनोरम तलाउ । तस्बिरःरासस

इनेप्लिज २०७३ पुष ४ गते १०:१० मा प्रकाशित
cGgk"0f{ lxdfnsf] dgf]/d tnfp DofUbLsf] gf/Rofª uflj;df kg]{] k|fs[lts ;f}Gbo{tfn] el/k"0f{ ljZj k|l;4 cGgk"0f{ lxdfnsf] dgf]/d tnfp . tl:a/M sdn vqL, DofUbL, /f;;

cGgk”0f{ lxdfnsf] dgf]/d tnfp
DofUbLsf] gf/Rofª uflj;df kg]{] k|fs[lts ;f}Gbo{tfn] el/k”0f{ ljZj k|l;4 cGgk”0f{ lxdfnsf] dgf]/d tnfp . tl:a/M sdn vqL, DofUbL, /f;;

प्रतिक्रिया