शुक्रबार, असार ११ २०७८
काठमाडौं ०९:४१
वासिङटन डिसी 23:56

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष कमल थापाले चर्चित नायिका रेखा थापालाई पार्टीमा स्वागत गर्दै ।

इनेप्लिज २०७३ मंसिर २७ गते १२:२९ मा प्रकाशित
gflosf yfkf kf6L{ k|j]z /fli6«o k|hftGq kf6L{sf] kf6L{ k|j]z sfo{qmddf cWoIf sdn yfkfn] rlr{t gflosf /]vf yfkfnfO{ kf6L{df :jfut ub}{ . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

gflosf yfkf kf6L{ k|j]z
/fli6«o k|hftGq kf6L{sf] kf6L{ k|j]z sfo{qmddf cWoIf sdn yfkfn] rlr{t gflosf /]vf yfkfnfO{ kf6L{df :jfut ub}{ . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

प्रतिक्रिया