मंगलबार, असार १ २०७८
काठमाडौं ०२:४५
वासिङटन डिसी 17:00

स्याहार सम्भारको अभावमा चरनक्षेत्रमा परिवर्तन भएको लमजुङको पालुङटार विमानस्थल । २०१६ सालमा स्थापना भएको नेपालकै पुरानो विमानस्थल २०३५ सालमा बन्द भएको हो । । तस्बिर : रासस

इनेप्लिज २०७३ कार्तिक २५ गते १२:१५ मा प्रकाशित

kfn'ª6f/ ljdfg:yn:ofxf/;Def/sf] cefjdf r/gIf]qdf kl/jt{g ePsf] ndh'ªsf] kfn'ª6f/ ljdfg:yn . @)!^ ;fndf :yfkgf ePsf] g]kfns} k'/fgf] ljdfg:yn @)#% ;fndf aGb ePsf] xf] . ndh'ª, uf]vf{ / tgx"F lhNnfsf] l;dfgfdf /x]sf] ;f] ljdfg:yn k'gM;~rfngdf NofPdf kbofqfdf hfg] ko{6ssf nflu ;xh x'g] lyof] . tl:a/ M /f;;

प्रतिक्रिया