मंगलबार, असार १ २०७८
काठमाडौं ०२:३६
वासिङटन डिसी 16:51

म्याग्दीको ताकम गाविस हिलापोखरी गाउँ र पृष्ठभुमिमा देखिएको गुर्जा, पुथा र चुरेनलगायतका हिमशृङ्खला । तस्बिर : रासस

इनेप्लिज २०७३ कार्तिक ४ गते १७:३० मा प्रकाशित

lxdfnsf] sfFvdf ;'Gb/ ufpFDofUbLsf] tfsd uflj;–& lxnfkf]v/L ufpF / k[i7e'lddf b]lvPsf] u'hf{, k'yf / r'/]gnufotsf lxdz[ªvnf . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td, DofUbL, /f;;

प्रतिक्रिया