मंगलबार, कार्तिक ९ २०७८
काठमाडौं ०१:१२
वासिङटन डिसी 15:27

कांग्रेसको बैठक बस्दै, सरकारलाई घेराउ गर्ने तयारी

इनेप्लिज २०७३ असार १ गते ३:४९ मा प्रकाशित

g]sf k'gMlgdf{0faf/] 5nkmn g]kfnL sfFu|];sf ;efklt z]/axfb'/ b]pjf;lxt e"sDkk|efljt !( lhNnfsf ;efklt, ;f+;b / s]Gb|Lo ;b:ox? dªunaf/ g]kfnL sfFu|]; ;+;bLo bnsf] sfof{no l;+xbaf/df e"sDkkl5 k'gMlgdf{0fsf] sfo{df ePsf] l9nf;':tL / clgoldttfsf af/]df 5nkmn ub}{  . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौं, १ असार । मुलुकको पछिल्लो अवस्था र संसद बैठकमा आफूहरूको प्रस्तुतिलगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बस्दैछ ।

अहिले केही समयपछि बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा संसद बैठकमा कांग्रेसको प्रस्तुतिका विषयमा छलफल हुने मुख्य सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

‘आजदेखि सदन चल्दैछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद नियमावली छैन । भूकम्प प्राधिकरणले काम गर्न सकेको छैन । महँगीले जनता पीडित भएका छन् यी विषयहरूमा छलफल हुनेछ ।’

कांग्रेसले सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर सदनमा जोडदार रुपमा आवाज उठाउने यसअघि जनाइ सकेको छ ।

 

प्रतिक्रिया