आइतबार, माघ ४ २०७७
काठमाडौं १३:०२
वासिङटन डिसी 02:17

प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा सहमतिनजिक, सोमबार लिखित सम्झौता हुने

इनेप्लिज २०७२ माघ ३ गते १६:३९ मा प्रकाशित

a}7s k|d'v /fhgLlts bn g]kfnL sfFu|];, g]skf Pdfn], Pg]skf dfcf]jfbL / dw];L df]rf{aLr cfOtaf/ l;+xb/af/l:yt Joj:yflksf–;+;b ;lrjfno kl/;/df ePsf] a}7sdf ;xefuL g]tfx? . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

प्रमुख तीन राजनीतिक दल र तराई मधेसमा

आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच

एकाध विषयमा बाहेक अरु विषयमा सहमति भएको छ । 

प्रतिक्रिया