बिहीबार, माघ १५ २०७७
काठमाडौं ०४:१५
वासिङटन डिसी 17:30

यी हुन् सरकारका पाँच जिम्मेवारी, जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पुरा गरेरै छाड्ने कसम खाए

इनेप्लिज २०७२ पुष २९ गते १४:१३ मा प्रकाशित

 

k|wfgdGqL cf]nLåf/f b]zjf;Lsf] gfddf ;Daf]wg k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLåf/f cfh k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df b]zjf;LnfO{ ;Daf]wg ub}{ . tl:a/ /f]zg ;fksf]6f, /f;;

“संविधानको सफल कार्यान्वयन, मधेस समस्याको

समाधान, सङ्घीयताका कार्यान्वयन, सङ्घीयता र

स्थानीय निकायको निर्वाचन, आर्थिक विकास

एवम् समृद्धको जिम्मेवारी यही सरकारले प्ूरा गर्छ ।

प्रतिक्रिया