शनिबार, साउन १६ २०७८
काठमाडौं ०९:२३
वासिङटन डिसी 23:38

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मयूर । यहाँ पक्षी अवलोकन तथा अनुसन्धानका लागि स्वर्ग मानिन्छ । तस्बिर ः रोशन सापकोटा, रासस

इनेप्लिज २०७२ पुष २३ गते १४:२२ मा प्रकाशित
lrtjg /fli6«o lgs'~hdf do"/ . oxfF kIfL cjnf]sg tyf cg';Gwfgsf nflu :ju{ dflgG5 . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

lrtjg /fli6«o lgs’~hdf do”/ . oxfF kIfL cjnf]sg tyf cg’;Gwfgsf nflu :ju{ dflgG5 . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

प्रतिक्रिया