शुक्रबार, साउन १५ २०७८
काठमाडौं १७:२१
वासिङटन डिसी 07:36

गगन थापाले खोले मधेस आन्दोलनको रहस्य, पौडेल भन्छन्- काँग्रेस मान्न तयार छ

इनेप्लिज २०७२ पुष २१ गते १५:०४ मा प्रकाशित

e"sDkn] Iflt ePsf] gS;fnl:yt s]Gb|Lo alx/f pRr dfljsf] ejg lgdf{0fdf ;xof]u k'¥ofpg' x'g] dxfg'efjnfO{ ;Ddfg ug]{ sfo{qmddf af]Nb} ;f+;b uug yfkf . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले

संविधानका अन्तरवस्तु बुझाउन नसक्दा तराई मधेसमा

आन्दोलन चर्किनु स्वाभाविक भएको बताउनुभएको छ । 

 

 

प्रतिक्रिया