शुक्रबार, साउन ८ २०७८
काठमाडौं २०:५०
वासिङटन डिसी 11:05

वैशाखा १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त भएको गोरखाको लाप्राकका भूकम्प पीडितको टहरामा चिसो बढेपछि उनीहरु न्यानोको खोजीमा भत्किएकै गाउँ, बस्ती फर्केका छन् । तस्बिर प्रशन्न पोखरेल, गोरखा/रासस

इनेप्लिज २०७२ पुष २१ गते १४:५० मा प्रकाशित

e"sDkkLl8t¬ Gofgf]sf] vf]hLdf uf]/vfsf] nfk|fssf e"sDkkLl8tsf] 6x/fdf lr;f] a9]kl5 e"sDkkLl8tx? Gofgf]sf] vf]hLdf elTsPs} ufpF, a:tL kms]{sf 5g . tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf÷/f;;

प्रतिक्रिया