शनिबार, साउन १६ २०७८
काठमाडौं ०९:०७
वासिङटन डिसी 23:22

काठमाडौँलाई पूर्ण रुपमा साइकल सहर बनाइने, प्रधानमन्त्री पनि साइकलमा उत्रिए

इनेप्लिज २०७२ पुष १४ गते १४:३५ मा प्रकाशित

;fOsndf k|wfgdGqL M jftfj/0f d}qL /fli6«o cleofgn] x:tfGt/0f u/]sf] ;fOsn rnfpg' x'Fb} k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL . ;fydf hg;ªVof tyf jftfj/0fdGqL ljZj]Gb| kf;jfg . tl:a/ M k|sfz l;njfn, /f;;

सरकारले नगरपालिका तथा नगरोन्मुख क्षेत्रमा

सौर्य प्रणालीमार्फत ऊर्जा उपलब्ध गराउने योजना

अगाडि सारेपनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण

सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन । 

प्रतिक्रिया