शुक्रबार, साउन ८ २०७८
काठमाडौं २२:३५
वासिङटन डिसी 12:50

बालुवाटार बैठकः मधेसी मोर्चाको प्रमुख माग सम्बोधन गर्न प्रमुख दल सहमत

इनेप्लिज २०७२ मंसिर ८ गते १३:०० मा प्रकाशित

;j{bnLo a}7s k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLn] d'n'ssf] ljBdfg ;d:of ;dfwfg vf]Hg cfXjfg ug{'ePsf] ;j{bnLo a}7sdf ;xefuL x'Fb} ;Qf?9 Pjd k|d'v k|ltkIf bn g]kfnL sfFu|];sf sfo{jfxs ;efklt /fdrGb| kf}8]nnufot zLif{ g]tfx?;Fu k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df 5nkmn ub}{ . tl:a/M/f]zg ;fksf]6f÷/f;;

प्रतिक्रिया