मंगलबार, साउन १२ २०७८
काठमाडौं ०१:०९
वासिङटन डिसी 15:24

मोदीसँग भेट गरेका कमल थापालाई मधेसी दल फकाउने जिम्मेवारी

इनेप्लिज २०७२ कार्तिक २ गते २३:३६ मा प्रकाशित

u}/cfjf;Lo g]kfnL ;ª3 -Pgcf/PgP_sf] ;ftfF} cGt/f{li6«o ;fwf/0f;ef tyf ljZj ;Dd]ngsf] pb3f6g sfo{qmdnfO{ ;Daf]wg ub}{ pkk|wfg tyf k//fi6«dGqL sdn yfkf . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र

मोदी र भारतीय मन्त्रीहरूसँग भेट गरेका थापालाई

सरकारले मधेसी दलहरूसँग वार्ता गरी

निकास खोज्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया