शनिबार, असार १८ २०७९
काठमाडौं २३:११
वासिङटन डिसी 13:26

आठ खर्ब १९ अर्बको बजेट प्रस्तुत

इनेप्लिज २०७२ असार २९ गते १५:४४ मा प्रकाशित
cy{dGqL 8f /fdz/0f dxtn] cfly{s jif{ @)&@÷)&# sf] /fh:j cfosf] cg'dfg -ah]6_ Joj:yflksf?;+;bdf k|:t't ug'{ cuf8L lj|km{s]z vf]Nb} . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले व्यवस्थापिका–संसद्मा आगामी आवका लागि वार्षिक आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ रु चार खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया