सोमबार, असार २० २०७९
काठमाडौं ०६:२२
वासिङटन डिसी 20:37

पुरिने र चेपिनेको जीवितै उद्धार गर्नेलाई पचास हजार

इनेप्लिज २०७२ वैशाख १७ गते ५:०५ मा प्रकाशित

;z:q k|x/Lsf] ;r{ P08 /]:So' 6f]nL4f/f lhljt} p4f/   sf7df8f}+ u+uj'l:yt j;kfs{sf] b'O{ gDa/ u]6 glhs ldqgu/df /x]sf] ;okqL u]i6 xfp;af6  dªu/af/ !)M!% ;z:q k|x/L ansf] ;r{ P08 /]:So' 6f]nLn] Ps hgfsf] lhljt} p4f/ u/L pkrf/fy{ lq=lj= lzIf0f c:ktfndf k7fPsf] 5 . tl:a/ M ;f}hGo ;z:q k|x/L, /f;; .काठमाडौँ, १७ वैशाख । विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घले महाभूकम्पमा पुरिएका र चेपिएकाहरुको तत्कालै विवेकपूर्ण र बहादुरीपूर्वक उद्धारमा संलग्न महानुभावलाई हौसलास्वरुप नगद प्रतिव्यक्ति रु ५० हजार घोषणा गरेको छ ।

उद्धारमा प्रभावकारी काम हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त घोषणा गरिएको हो । पुरिएका र चेपिएकाहरु २१ दिनपछिसम्म पनि जीवितै भेटिएको घटना भएको कारण जीवितै भेट्ने आसका साथ जोडतोडले उद्धारमा लाग्न महासङ्घ बैठकले बुधबार अनुरोध गरेको छ । उद्धारमा संलग्न सर्वसाधारण, सेना, प्रहरी जो कसैलाई उनीहरुको कार्यको मूल्याङ्कन गरी नगदसहितको पुरस्कार १० जनालाई दिने लक्ष्य राखिएको महासङ्घका अध्यक्ष विश्वासदीप तिगेलाले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया