सोमबार, असार २० २०७९
काठमाडौं १८:२९
वासिङटन डिसी 08:44

संविधान जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै शान्ति पदयात्रा

इनेप्लिज २०७१ माघ ५ गते ६:४८ मा प्रकाशित

;+o'Qm v; IfqL PsLs/0f ;dGjo ;ldltn] lgwf{l/t ;dodf ;+ljwfg hf/L ug{'kg]{ dfu ub}{ cfh zflGt kbofqf u/]sf] 5 . sf7df8f}Fsf] eb|sfnLaf6 lgsflnPsf] ;f] ofqfdf ;xefuLx? . tl:a/Ms[i0f/fh uf}td÷/f;;काठमाडौँ, ५ माघ । संयुक्त खस क्षत्री एकीकरण समन्वय समितिले निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै आज यहाँ शान्ति पदयात्रा गरेको छ ।

काठमाडौँको भद्रकालीबाट निकालिएको सो यात्रा सहिदढोका, नयाँसडक, रत्नपार्क, जमल, घण्टाघर हुँदै कमलादीमा पुगेर समापन गरिएको थियो ।

क्षत्री, ठकुरी बाहुन, दशनामी, पहाडी, दलितलगायत समुदायलाई आदिवासीमा सूचीकृत गरी नयाँ संविधानमा संरक्षण गर्नुपर्ने, जातीय आधारमा लागू गरिएका आरक्षण खारेज गरी सबै समुदायका गरिब वर्गको आरक्षण गर्नुपर्ने, सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्नेलगायत माग सहभागीले गरेका थिए ।

सो समितिका संयोजक मानबहादुर थापाले यात्राको शुभारम्भ गर्दै लामो समयसम्म जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधानको खाँचो रहेको र तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्न सबै दललाई दबाब दिने उद्देश्यले पदयात्रा गरिएको बताउनुभयो । सो यात्रामा करिब ५०० जना सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया